bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 06/07/2012 00:21:32

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 

 

 

XXII OBERT INTERNACIONAL D´ESCACS

de LA POBLA DE LILLET

 

 

 

 

Bases

 

 

 

Art. 1er.- El Torneig es disputarà per Sistema Suís a nou rondes entre els dies 1 i 9 d'Agost de 2012 segons el calendari següent:

 

                                                                            1ª r.:    dia 1,   16'30 h. (Dimecres)

                                                                            2ª r.:    dia 2,   16'30 h. (Dijous)

                                                                            3ª r.:    dia 3,   16'30 h. (Divendres)

4ª r.:    dia 4,   16'30 h. (Dissabte)

5ª r.:    dia 5,   16'30 h. (Diumenge)

6ª r.:    dia 6,   16'30 h. (Dilluns)

7ª r.:    dia 7,   16'30 h. (Dimarts)

8ª r.:    dia 8,   16'30 h. (Dimecres)

9ª r.:    dia 9,   10'00 h. (Dijous)

 

 

       La seu serà el local “Saló La Flor”, Carretera de Ripoll 11.

 

 

Art. 2n.- El ritme de joc serà de 90 min. / 40 jugades mes 30 min. fins finalitzar la partida, amb un increment de 30 segons per jugada realitzada des de la primera. Els rellotges es posaran en funcionament a la hora indicada; aquells jugadors que no es presentin abans d’una hora se’ls hi donará la partida per perduda. IMPORTANT: Veure article 14

 

Art. 3r.- Els criteris per a la formació del rànquing inicial seran determinats, respectivament, per avaluació  entre el ràtings coneguts de

 

·      Rating FIDE

·      Rating FEDA

·      Rating Catalá

 

Art. 4rt.- La incompareixença injustificada de un jugador causarà la seva eliminació del Torneig. Serà facultat de l'Organització eliminar el jugador que no es presenti a la primera ronda. Els descansos solicitats per un jugador puntuarà 0 punts.

 

Art. 5è.- Tota reclamació a una decisió arbitral durant el Torneig haurà de dirigir-se al Comitè de Apel·lació per escrit i abans de mitja hora després de la finalització de la ronda en què es produís el fet objecte de la reclamació. Les decisions del citat Comitè seran inapel·lables a tots els efectes. Aquest Comitè el composaran tres jugadors escollits entre els jugadors, el Director i l’àrbitre.

 

Art. 6è.- Dins del recinte de joc no està permès l’ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació, no permès per l’àrbitre. Així mateix, els telèfons mòbils hauran de ser desconnectats. A aquell jugador al qual li soni el mòbil durant la partida, l'Àrbitre el penalitzarà amb la pèrdua d’aquesta i determinarà la puntuació de l’adversari. S’entendrà per sonar qualsevol so, sigui de trucada, missatge, alarma e  incloent la vibració del dispositiu.

 

      Art. 7è.- Els aparellaments es realitzaran amb el programa Swiss Manager i quedaran exposats cada ronda a la sala de joc. Els enfrontaments de la primera ronda es faran públics a partir de las 11,30 h. del dia 1.

 

Art. 8è.- La quota d’inscripció haurà de ser abonada  abans de la primera ronda o en el transcurs d’aquesta, podent ser eliminats del torneig els participants que no complissin amb aquest requisit.

 

Art. 9è.- Els desempats per determinar la classificació final es resoldran pels criteris següents:

 

·        Buchholz Total ajust FIDE: suma dels punts dels adversaris de cada ronda (*)

·        Buchholz -1 ajust FIDE: suma dels punts dels adversaris, exceptuant el de menys punts (*)

·        Progressiu – Acumulatiu total: suma progressiva dels punts que té un jugador cada

              ronda i restant-li la puntuació començant des de la  lª ronda.    

 

              Als efectes dels sistemes marcats amb (*), les partides no jugades es consideraran com a mig (1/2) punt contra un mateix.

 

       L’ordre d’aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig públic realitzat després d’acabar l’ultima ronda.

 

Art. 10è.- La relació de premis és la següent:

 

 

                                          1r                                  1.200 € + Trofeu

                         2n                                                    800 € + Trofeu  

                         3r                                     600 € + Trofeu

                          4t                                       450 €

                          5è                                      350 €

                          6è                                      300 €

                          7è                                      250 €

                          8è                                      200 €

                          9è                                      150 €

                         10è                                                    100 €

 

 

 

                                         PREMIS PER TRAMS

                                

 

                                 1r. classificat Elo de 2300 a 2399                         100 €

                                2n.                                                                       50 €

                                 1r. classificat Elo de 2150 a 2299                           90 €

                                2n.                                                                       40 €

                                 1r. classificat Elo de 2000 a 2149                           75 €

                                2n.                                                                       30 €

                                 1r. classificat Elo de 1850 a 1999          60 €

                                2n.                                                                       25 €

                                 1r. classificat Elo de 1700 a 1849                           50 €

                                2n.                                                                       20 €

                                1r. Classificat Elo menor 1699                           40 €

                                2n.                                                                       20 €

 

                                  1a. classificada femenina                                Trofeu

                                  1r. classificat major de 60 anys                       Trofeu

                                  1r. classificat menor de 16 anys                      Trofeu        

                                  1r. classificat “Club d´ escacs Lillet”             Trofeu                                                                                                                          

 

          

·      Els premis en metàl·lic no seran divisibles ni acumulables, els trofeus sí que són acumulables. El valor dels premis son nets.

·      Per als premis especials per trams, es tindrà en compte en primer terme l' ELO FIDE, i si no n’hi hi ha l' ELO FEDA o Català.

 ·      La clausura serà el dia 9 d'Agost a les 17:00 hores i serà obligatòria l'assistència de tots els jugadors que hagin de recollir premi.

 

Art. 11è.- El Torneig es regirà per les presents Bases, les Lleis dels Escacs i per l’actual reglamentació de la FIDE, normes a la que queden subjectes tots els participants durant el desenvolupament de la Competició.

 

Art. 12è.- El Torneig és vàlid per al còmput d' ELO FIDE, FEDA i FCE; així com per a l’obtenció de Normes.

 

Art. 13è.-  La Organització facilitarà un imprès oficial de reclamació tant per el jugador com pròpia del Torneig.

 

Art. 14è.- Es prendrà com a base d'inscripció oficial  la llista provisional que hi haurà a l'efecte fins al mateix dia de competició. El tancament d'inscripció serà  a les 11,00 hores del día 1.

 

Art. 15è.- La participació en el Torneig implica la total acceptació d’aquestes Bases.

 

 

                                                                     INSCRIPCIONS:

 

 

                                              Els preus de les inscripcions seran els següents:

 

 

                                                        Amb caràcter general         30  €

                                                        Jugadors menors de 16 anys       20  €

                                                        Jugadors majors de 60 anys             20  €

 

 

L’inscripció serà gratuïta para GM's, MI's, jugadors amb ELO superior a 2350 FIDE i/o invitats per l’Organització.

 

          

                                                                

                                                                   ANNEX: Competició per equips

 

 

 1. Paral·lelament al Torneig individual, es desenvoluparà una competició per equips de 4 jugadors, que es podran triar lliurement entre ells, e independentment del club al què pertanyin. Els MI’s i GM's no podran participar-hi.

 

3. La puntuació de l’equip serà la suma total de les puntuacions dels seus integrants.

 

4. El sistema de desempat per a la Classificació Final serà el Buchholz Total. Si persistís l’empat es descartarà el pitjor resultat (4rt. jugador), i així successivament.

 

5. Els equips hauran de ser presentats a l'Àrbitre o als organitzadors abans de la fi de la segona ronda.

 

6. Els premis per a aquesta competició seran d’un Trofeu per a cadascun dels integrants del primer equip classificat.

 

 

 

 

                                               Comitè Organitzador: JD del Club d’escacs Lillet

Director del Torneig: Joan Barnola

   Àrbitre Principal:  AI Enio Bello (Cuba)

 

 

 

                                          La Pobla de Lillet, a 1 de Juliol de 2012

 

 

 

                      Inscripcions

 

Podeu apuntar-vos al torneig mitjançant:

 

a) Correu electrònic

 josepsalvador@gmail.com

amelchormunoz@gmail.com

jbespelt@yahoo.es

 

b) Telèfons

Josep Salvador Casals:    630625152

Joan Barnola:                  608095814

General Soler:                 938236002

 

XXII Open INTERNACIONAL D´ESCACS

de LA POBLA DE LILLET

 

 

Bases

 

 

 

 


 

Art. 1º.- El torneo se disputará por Sistema Suizo a nueve rondas entre los días 1 y 9 de Agosto de 2012 según el siguiente calendario:

 

1ª r.: día 1, 16’30 h. (Miércoles)

2ª r.: día 2, 16’30 h. (Jueves)

3ª r.: día 3, 16’30 h. (Viernes)

4ª r.: día 4, 16’30 h. (Sábado)

5ª r.: día 5, 16’30 h. (Domingo)

6ª r.: día 6, 16’30 h. (Lunes)

7ª r.: día 7, 16’30 h. (Martes)

8ª r.: día 8, 16’30 h. (Miércoles)

9ª r.: día 9, 10’00 h. (Jueves)

 

La sede será el local “Saló La Flor”,Carretera de Ripoll 11.

 

Art. 2º.- El ritmo de juego será de 90 min. / 40 jugadas más 30 min hasta finalizar la partida con un incremento de 30 segundos por jugada realizada desde la primera. Los relojes se pondrán en funcionamiento a la hora indicada, y aquéllos jugadores que no se presenten antes de una hora, se les dará la partida por perdida. IMPORTANTE: ver artículo 14

 

Art. 3º.- Los criterios para la formación del ranking inicial serán determinados respectivamente, entre los conocidos de

 

  • Ratings FIDE, FEDA y Autonómico catalán.

 

Art. 4º.- La incomparecencia injustificada de un jugador causará su eliminación del Torneo. Será facultad de la Organización eliminar al jugador que no se presente a la primera ronda. Los descansos solicitados por un jugador puntuaran como 0 puntos.

 

Art. 5º.- Toda reclamación a una decisión arbitral deberá dirigirse escrito al Comité de Apelación y a lo sumo media hora después de la finalización de la ronda en la que se produjera el hecho objeto de la reclamación. Las decisiones serán inapelables a todos los efectos. Formaran  dicho Comité tres jugadores escogidos por los propios jugadores, el árbitro y el Director del Torneo.

 

Art. 6º.- Dentro de la sala de juego no está permitido el uso de teléfonos móviles o de cualquier otro medio electrónico de comunicación, no permitido por el árbitro.  Del mismo modo, los teléfonos móviles deberán ser completamente desconectados. A aquél jugador cuyo móvil suene durante la partida, el Árbitro le penalizará con la pérdida de la misma (incluida la vibración), y determinando la puntuación del adversario.

Art. 7º.- Los emparejamientos se realizarán con el programa Swiss Manager y quedarán expuestos cada ronda en la sala de juego. Los enfrentamientos de la primera ronda se harán públicos  a partir de las 11,30 h. del día 1.

 

Art. 8º.- La cuota de inscripción deberá ser abonada  antes de la primera ronda o en el transcurso de la misma, pudiendo ser eliminados del torneo los participantes que no cumplieran con este requisito.

 

Art.9º.-Los desempates para determinar la clasificación final se resolverán por los siguientes criterios:

  • Buchholz Total ajuste FIDE: suma total de los puntos de los adversarios (*)
  • Buchholz -1 ajuste FIDE: suma de los puntos de los adversarios, exceptuando el de menor puntuación. (*)
  • Progresivo – Acumulativo total: suma progresiva de los puntos que tiene un jugador cada ronda. Y restándole la puntuación desde la primera.

 

 

          A efectos de los sistemes marcados con (*), las partides no jugadas se consideraran como tablas contra uno mismo.

 

Nueva reglamentación ajuste FIDE virtual:

http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=127&view=article

 

 

El orden de estos criterios se decidirá mediante un sorteo público realizado después de acabar la última ronda.

 

 

Art. 10º.- La relación de premios es la siguiente:

 

                 1º                                            1.200 € + Trofeo

2º                                              800 € + Trofeo   3º                                             600 € + Trofeo

 4º                                                450 €

 5º                                                350 €

 6º                                                300 €

 7º                                                250 €

 8º                                                200 €

 9º                                                150 €

10º                                            100 €

 

 

 

 

                PREMIOS POR TRAMOS

                                

 

        1er clasificado Elo de 2300 a 2399          100 €

         2º clasificado                                            50 €    

        1er clasificado Elo de 2150 a 2299            90 €

         2º clasificado                                            40 €

        1er clasificado Elo de 2000 a 2149            75 €

          2º clasificado                                           30 €

        1er clasificado Elo de 1850 a 1999                           60 €

          2º clasificado                                           25 €

        1er clasificado Elo menor de 1849             50 €

          2º clasificado                                           20 €

       1er clasificado Elo menor de 1699             40 €

          2º clasificado                                           20 €   

 

        1era clasificada femenina                                      Trofeo

        1er clasificado mayor de 60 años          Trofeo

        1er clasificado menor de 16 años          Trofeo            1er clasif. “Club d´escacs Lillet”           Trofeo                                                                                                                           

 

          

·         Los premios en metálico no serán divisibles ni acumulables. Los trofeos son acumulables. El valor de los mismos son netos.

·         Para los premios especiales por tramos, se tendrá en cuenta en primer término el ELO FIDE, y en su defecto el ELO FEDA o catalán.

·         La clausura será el día 9 de Agosto a las 17:00 horas y será obligatoria la asistencia de todos los jugadores que tengan que recoger premio.

 

 

     Art. 11º.- El Torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual reglamentación de la FIDE, normas a las que quedan sujetos todos los participantes durante el desarrollo de la competición.

 

Art. 12º.- El Torneo es válido para el cómputo de  Elo FIDE, FEDA y catalán; así como para la obtención de las  respectivas Normas.

 

 

Art.13º.- La Organización facilitará  impresos oficial es de reclamación, tanto para el jugador como propias del Torneo.

 

Art. 14º.- Se tomará como  base de inscripción oficial  la lista provisional que habrá a tal efecto hasta el mismo día de competición. El cierre de inscripción será  a las 11,00 horas del día 1.

 

Art. 15º.- La participación en el Torneo implica la total aceptación de estas Bases.

 

 

                      INSCRIPCIONES:

 

Los precios de las inscripciones serán los siguientes:

 

Con carácter general                        30  €

Jugadores menores de 16 años        20  €

Jugadores mayores de 60 años        20  €

 

La inscripción será gratuita para GM’s, MI’s, jugadores con ELO FIDE superior a 2350 y/o invitados por la Organización.

          

 


 

                                                                 

 

                                                                   ANEXO: Competición por equipos

 

 

 1. Paralelamente al Torneo individual, se desarrollará una competición por equipos de 4 jugadores, que se podrán escoger libremente entre ellos, independientemente del club al que pertenezcan. Los MI’s y GM’s no podrán participar en el mismo.

 

3. La puntuación del equipo será la suma total de las puntuaciones de sus integrantes.

 

4. El sistema de desempate para la Clasificación Final será el Buchholz Total. Si persistiese el empate se descartará el peor resultado (4º jugador), y así sucesivamente.

 

5. Los equipos habrán de ser presentados al Árbitro o a los organizadores antes del fin de la segunda ronda.

 

6. Los premios para esta competición serán de un Trofeo para cada uno de los integrantes del primer equipo clasificado.

 

 

                                                      Comité Organizador: JD del Club de ajedrez Lillet

      Director del Torneo: Joan Barnola

       Árbitro Principal: AI Enio Bello (Cuba)

 

 

                                               Text Box:     

 

               La Pobla de Lillet, a 1 de Julio de 2012

 

 

                                               Inscripciones

 

Podéis apuntaros al Torneo mediante:

 

a) Correo electrónico

 

 

 

 

b) Teléfonos

 

Josep Salvador Casals:    630625152

 Joan Barnola:                  608095814

 General Soler:                 938236002

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1