bájate el explorer 6 de la pāgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 14/04/2017 10:48:57

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 

Convocatōria i Reglament

XL OPEN Internacional d’Escacs de Barberā del Vallčs 2017

 

1)     Aquest torneig és obert a tots els jugadors amb llicčncia federativa.

 

2)     Local de joc: c/ Torre d’En Gorgs, 40  de Barberā del Vallčs. Horari de joc: de 17:00 a 21:30 h.

 

3)       Grup A :Obert a tots/es jugadors/es amb llicencia FIDE.

Grup B: Obert a jugadors/es amb llicencia FIDE i elo fide fins a 2099.

Grup C: Obert a jugadors/es amb llicencia FIDE i elo fide fins a 1799.

 

a.     Un jugador pot solˇlicitar participar en un grup immediatament superior, si renúncia a puntuar en el seu tram.

b.    L'ordre  d'elo que s’utilitzarā serā: FIDE/FEDA/FCE. Tots els altres elo locals o nacionals seran convalidats pel Comitč Organitzador.

c.     El jugador que participi expressament en un grup que no sigui del seu tram, renúncia a puntuar pel seu tram.

d.     Ritme de joc:

- Grup A  90 min + 30 seg. /jugada.

- Grup B  90 min + 30 seg./ jugada.

- Grup C  90 min + 30 seg./ jugada.

 

4)     El torneig es jugarā pel sistema suís i en tres grups, del dia 4 al 12 de juliol.

 

5)     Els aparellaments es faran mitjanįant el software “Swiss Manager” i seran oficials a partir de les 9:00 hores del dia de la ronda.

 

6)     Desempats: els empats a la classificaciķ final seran resolts pels següents sistemes:

 

S’aplicarā com primer i segon desempat (Sortejar al finalitzar el torneig):

ˇ       Bucholtz mitjā amb ajust FIDE de jugador virtual.

ˇ       Bucholtz total amb ajust FIDE de jugador virtual.

Establir com 3er. 4art. i 5č desempat sense sortejar:

ˇ       Resultat particular.

ˇ       Performance recursiva

ˇ      Sorteig en última instāncia.

Els premis en metālˇlic no es repartiran entre els empatats.

 

7)     El Comitč Organitzador del Torneig estarā format per la Junta Directiva del Club Escacs Barberā, el Director, sots Director, i l'ārbitre del Torneig. El local és federatiu durant les sessions de joc, actuant com a Director del Torneig, Juan Miranda.

 Ārbitre Principal: AI Miguel Ramos, Ārbitre Adjunt: AC Alexandra Muratet, Ārbitre Auxiliar: AC Daniel Salvador.

 

8)     Qualsevol litigi que es presenti serā resolt per l’Ārbitre Principal i en segona instāncia pel Comitč de Competiciķ.

 

9)     El pagament de la inscripciķ s’haurā de fer efectiu abans de la segona  ronda. L’organitzaciķ es reserva, per motius raonats, el dret d’admetre o rebutjar una inscripciķ.

 

10)  La normativa sobre els telčfons mōbils serā la prōpia de la FIDE.Si sona i/o respon serā la pčrdua del punt; i si solament el porta a sobre (apagat i/o encčs i es visible, se li advertirā en la primera ocasiķ,en cas de reincidčncia se li treure el punt excepte que l’ārbitre pugui considerar circumstāncies atenuants, es a dir a criteri.

 

11)  Imprčs de reclamaciķ: estarā a disposiciķ de jugadors i organitzadors.

12)  Estā prohibit fumar a la sala de joc i en el complex Torre d'en Gorgs, inclōs els cigarrets electrōnics. També es prohibeix menjar a la sala de joc.

 

13)  Es donarā perduda per incompareixenįa la partida a la que el jugador arribi al tauler passada una hora des de l’inici de la ronda. El jugador tindrā dret a solˇlicitar fins un māxim de dos descansos; ho haurā de solˇlicitar com a molt tard abans de l’acabament de la ronda anterior, per escrit a la taula de control. Aquest descans comptabilitzarā com a 0 punts.

 

 

14)  Els premis s’han de recollir personalment el dia 12, serā necessāria la presentaciķ de DNI o NIE. Per determinar els premis dels Trams es farā servir l'elo FIDE. 

 

15)  Tot el que no estigui previst en aquest reglament es resoldrā aplicant el de la FIDE per a torneigs oberts, el de la Federaciķ Catalana d'Escacs de competicions individuals, i la normativa prōpia del XIIIč Circuit Catalā.

 

16)  Els participants al torneig autoritzen la publicaciķ de les seves dades personals en diferents mitjans de comunicaciķ que l’organitzaciķ consideri oportuns per la necessāria difusiķ de l’esdeveniment.

 

17)   La participaciķ en el torneig suposa, per part del jugador, l'acceptaciķ de les  normes esmentades.

 

 

 

Comitč Organitzador XL OPEN d’Escacs Internacional de “Barberā 2017”

Invitation and Rules and Regulations

XL International Chess  OPEN - Barberā del Vallčs 2017

 

1)     This tournament is open to all players with Federation licence.

 

2)     Venue will be at nē 40 Calle Torre d’En Gorgs, Barberā del Vallčs. Play time: 17:00 to 21:30 h.

 

3)     Group A :Open to players with FIDE elo

Group B: Open to players with FIDE elo lower than 2099

Group C: Open to players with FIDE elo lower than 1799

 

a.     A Player may request to play in the group immediately above his providing he/she renounces to any prizes in his elo range.

b.     The group  A, B and C, for rating purposes, the order of elo priority will be FIDE/FEDA/FCE. All other local or national elo’s will be validated by the Organising Committee.

c.     Players who play in a group that does not correspond to their elo range will not be entitled to prizes in their elo range.

d.     Rate of Play

- Group A   90 min + 30 sec./ move

- Group B   90 min + 30 sec./ move

- Group C   90 min + 30 sec./ moves

 

4)       The tournament will be by Swiss System in three groups, from 4 to 12 July.

 

5)       Pairing will be by the “Swiss Manager” Programme and will be official as from 09:00 am on the day of the round..

 

6)     Tie-breaks: ties in the final classification will be resolved by the following systems:

 

First and second tie-break will be drawn at the end of the tournament between the following:

ˇ         Mixed Butcholtz with FIDE adjustment of virtual player,

ˇ         Total Butcholtz with FIDE adjustment of virtual player,

 

Third, fourth and fifth Tie-Breaks will not be drawn and will be as follows:

ˇ         Individual result.

ˇ         Recursive Performance (of opponents).

ˇ         Finally by draw. 

 

        Cash prizes will be divided up into equal parts among the drawn players.

 

7)       The Tournament’s Organising Committee will be composed of the Barberā Chess Club Board, The Tournament Director, the Assistant Director, and the Tournament Arbiter. The venue is considered a ‘Federation Venue’ during the playing sessions, with Mr Juan Miranda.. Main Arbiter: IA Mr Miguel Ramos, Assistant Arbiter: CA Miss Alexandra Muratet, Auxiliary Arbiter: CA Mr Daniel Salvador

 

8)       Any dispute that arises will be resolved in the first place by the Main Arbiter and in the second place by the Players Competition Committee.

 

9)       Payment of the entry fee must be made before the start of the third round. The Organisation reserves the right to admit or reject an inscription on reasonable grounds.

 

10)   Mobile (cellular) telephone Norm: The FIDE norm will apply. If the phone rings or the player answers, the point will be lost. If however, the player only carries the phone on his person without using it, there will be a first warning. A second warning will be accompanied by loss of the point for that round, unless the Arbiter deems it was justified.

 

11)  Claim forms are available to both players and organisers.

 

12)  Smoking, including electronic cigarettes, is prohibited, not only in the playing halls, but also in the rest of the Torre d'en Gorgs complex. Eating is also banned in the playing halls.

13)   A game will be considered lost if a player arrives at his/her board later tan one hour from the start of that round. Players may request a maximum of two byes. This must be done, in writing at the control desk, at the latest, before the end of the previous round. These byes will not be eligible for points.

 

14)   Prizes must be collected personally on the 12th of July. Players must present their ID or NIE (Foreign Resident Permit) In order to determine the elo range prizes, the FIDE ELO will apply.

 

15)  Anything not included in these Rules and Regulations will be subject to FIDE Rules and Regulations for Open Tournaments, Catalan Chess Federations for individual Competitions and the Catalan Circuit norm itself..

 

16)  A player’s participation in this tournament implies his/her acceptance of these norms.

 

Organising Committee XL Vallčs International Chess OPEN, “Barberā 2017”

 

Š AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1